הסדר מותנה

הסדר מותנה

תיק אכיפה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית שאן נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:

 1. תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:
  באפריל 2013 או בסמוך לכך, החשוד ביצע עבודות בניה כמתואר להלן בבית שאן, והן הקמת סככה מחומרים קלים, באופן המשרת עסק. החשוד היה, בעת ביצוע העבודות ובכל תקופת השימוש, בעל העסק במקום, המחזיק במקום בשכירות והאחראי על עבודות הבניה בשטח. במעשיו האמורים ביצע החשוד עבודות בניה ללא היתר וכן השתמש בבניה ללא היתר ממועד ביצועה ועד ליום קבלת היתר בניה.
 2. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
  בניה ללא היתר בניה ושימוש במקרקעין הטעון היתר ללא היתר בניה – עבירות בניגוד לסעיפים 204 (א) + 205 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965.
 3. תנאי ההסדר:
  (א).       תשלום לוועדה המקומית בית שאן בסך ­3,000₪, אשר ישולם ב-7­ תשלומים כדלקמן: 500 ₪ בתאריכים 28.2, 28.3 ו- 400 ₪ בתאריכים 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8 והכל בשנת 2016.
  (ב).       התחייבות של החשוד להימנע מביצוע עבירה על חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, במהלך תקופה של 12 חודשים.
 4. נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  א.      החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.
  ב.       לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.
  ג.        לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.
  ד.       התקבל היתר בניה.
  ה.      היתה פעולה רצופה להכשרת הבניה.
  ו.        לא ניתן להוכיח שהחשוד ידע על הבניה לפני שהתחיל לפעול.
  ז.        קיימת החלטה לאשר את הבניה בתנאים עוד לפני תחילתה על ידי החשוד הנוכחי, אך בשל נסיבות חיצוניות, לא ניתן היתר.
  ח.      היות שלא ניתן לאתר את השוכר הקודם שגם בנה באופן דומה, לא ניתן לפעול נגדו.
הסדר מותנה